۲۰ بهمن ۱۴۰۰

گزارش تصویری سخنرانی فرماندهی و جانشین محترم

گزارش تصویری سخنرانی فرماندهی و جانشین محترام ۱. سخنرانی فرماندهی محترم پایگاه برادر بسیجی امیر احمدی با موضوع تبدیل عضویت و فرم امنیتی ۲. سخنرانی جانشین محترم پایگاه برادر بسیجی مصطفی محمدخانی با موضوع برنامه های پیش رو